Home for Patents & Innovation​

הלו, זה הבוחן?

הגשת הבקשה לפטנט היא יריית הפתיחה בתהליך הפטנטים. הליך הבחינה של הבקשה לפטנט הוא הפרק הקריטי אשר יקבע את היקף ההגנה של הפטנט, ומכאן יכתיב

Read More »